Створення даного блога має на меті розповісти про шкільне життя, обмін творчими доробками, досвідом з педагогами, розв’язання проблемних завдань, поради для роботи з дітьми та батьками, позакласної роботи.

вівторок, 28 серпня 2012 р.

Календарне планування 4 клас


Календарне планування уроків математики у 4 класі
(1 семестр)
№ уроку                    Тема уроку                           №№ завдань                               Дата 
Повторення матеріалу
1. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зве-дення до одиниці. 1—9
2. Нумерація трицифрових чисел. Записування чисел під диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки. Зв'язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0. 10-18
3. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Зна-ходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині і просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка. 19—26
4. Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Круглі числа. 27—34
5. Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число. 35-44
6. Вправи на знаходження частки числа. Письмове ділення на одно-цифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа. 45-53
7. Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною. 54—63
8. Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною. 64-71
9. Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число. 72—80
10. Письмове множення на двоцифрове число. Ділення з остачею. 81-88
11. Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на різницеве і кратне порівняння чисел. 89—98
12. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач методом складання виразу. 99-106
13. Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота. №1
14. Аналіз контрольної роботи. Закріплення та корекція вивченого матеріалу.
Нумерація багатоцифрових чисел
15. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел в межах двох тисяч. Повторення позатабличного множення, правила множення суми на число. 107-117
16. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число. 118-126
17. Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки. 127-135
18. Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа. 136-144
19. Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом. 145-155
20. Повторення та закріплення вивченого.
21. Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знахо-дження третього доданка. 156-166
22. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифрових чисел. 167-175
23. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Розв'язування задач з геометричним змістом. 176-184
24. Порівняння чисел. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Пи-сьмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знахо-дження третього доданка. 185-193
25. Повторення та закріплення вивченого.
26. Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Нумерація чотирицифрових та п'ятицифрових чисел". №2
27. Аналіз тематичного опитування. Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа. 194-203
28. Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. 204-212
29. Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. 213—220
30. Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа. 221—228
31. Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100 і 1000.
32. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування задач. 239-249
33. Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Розв'язування задач та рівнянь. 250-258
34. Одиниці вимірювання довжини. Розв'язування задач. 259-268
35. Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються способом відношення. 269—279
36. Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Роз-в'язування задач. 280—288
37. Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач. 290-300
38. Контроль навчальних досягнень учнів з теми. №3
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел
39. Аналіз тематичного опитування. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням. 301-308
40. Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які роз-в'язуються відніманням. 309—316
41. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. 317-323
42. Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв’язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка. 324 - 330
43. Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Роз-в'язування задач. 331—337
44. Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини схо-рони трикутника. 338—346
45. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними. 347 - 355
46. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв'язування задач. 356—363
47. Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел. 364—371
48. Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Розв'язування задач. 372—380
49. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. 381-388
50. Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Дії над іменованими числами. 389-407
51. Ознайомлення з назвами геометричних тіл. Повторення вивченого. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. 408-418
52. Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота. №4
53. Аналіз контрольної роботи. Закріплення та корекція вивченого ма-теріалу.
Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число
54. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення 419—429
55. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Роз-в'язування задач 430-438
56. Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв'язування задачі двома способами. 439—446
57. Множення чисел, які закінчуються нулями. Задачі на спільну робо-ту (підготовчі). 447-455
58. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Роз-в'язування задач. 456—464
59. Розв'язування задач на спільну роботу. 456—464
60. Ознайомлення з поняттям "площа фігури". Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну робо-ту. 465-471
61. Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу. 472—481
62. Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу. 482-490
63. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну робо-ту.
64. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну робо-ту.
65. Повторення та закріплення вивченого.
66. Підсумковий урок за семестр

Календарне планування уроків математики у 4 класі
 (2 семестр)
№ 
уроку Тема уроку №№ за-вдань Дата 
Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число (продовження)
67. Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які вклю-чають дії над величинами, вираженими одиницями площі. 491-497
68. Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задач на знаходження площі прямокутника. 498-505
69. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і ві-домою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел. 506—513
70. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. 514-522
71. Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення пло-щі. 523-533
72. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випа-док). Задачі на вивчений матеріал. 534-543
73. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 544—552
74. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 553-561
75. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 562-569
76. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 570—576
77. Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 577—585
78. Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до оди-ниці. 586-594
79. Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал. 595-602
80. Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.
81. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зу-стрічний рух. 610-619
82. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на поря-док дій. Задачі на зустрічний рух. 620—628
83. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. 629—639
84. Тематичне опитування. Контрольна робота. №5
Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями
85. Аналіз тематичного опитування. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин. 640—648
86. Порівняння частин. Складені задачі, які включають знаходження частини числа. 649—656
87. Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які вклю-чають Знаходження частини числа. 657-665
88. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа. 666—672
89. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Зна-ходження значення виразу з буквою, що повторюється два рази. 673-681
90. Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. По-вторення правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел. 682-692
91. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходження числа за його дробом. 693—700
92. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знахо-дження дробу від числа. 701-709
93. Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв'язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа. 710-718
94. Задачі на пропорційне ділення. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа. 719-726
95. Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способа-ми. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на про-порційне ділення. 727-736
96. Задачі на пропорційне ділення. Розв'язування рівнянь і нерівностей 737-745
97. Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число. 746-755
98. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. 756-763
99. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння. 764-772
100. Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій. 773-780
101. Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух. 781-789
102. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. 790-799
103. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв'язування задач. 800-809
104. Тематичне опитування. Контрольна робота. № 6
Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число
105. Аналіз тематичного опитування. Повторення множення двоцифрових чисел (письмово). Задачі на знаходження числа за двома різницями. 810-817
106. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом. 818—824
107. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями. 825-831
108. Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв'язування задач на знаходження числа за його дробом. 832—839
109. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями. 840-848
110. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії. 849-856
111. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403. Задачі на рух і площу. 857-864
112. Ділення на двоцифрове число. Поняття про середнє арифметичне. Задачі на дроби. 865—874
113. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення). 875—883
114. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння. 884—891
115. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного. 892-898
116. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного. 899-906
117. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на зна-ходження середнього арифметичного. 907-914
118. Ділення у випадку, коли частка містить нулі. Повторення задач на зведення до одиниці. 915-922
119. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з букве-ними даними. 923—930
120. Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується нулем. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу. 931—938
121. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знахо-дження середнього арифметичного. Задачі на дроби. 939-945
122. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння. 946-952
123. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей. 953-961
124. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знахо-дження суми двох добутків. Складання та розв'язування рівнянь. Ділення іменованих чисел. 962-969
125. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух і на зведення до одиниці. 970—977
126. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними. 978-985
127. Тематичне опитування. Контрольна робота. № 7
128. Аналіз контрольної роботи. Міри часу. Таблиця одиниць вимірювання часу. Століття, секунда. Задачі на зведення до оди-ниці. 986—994
129. Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. Задачі на знаходження суми двох добутків і задачі, обернені до розширених задач на суму двох добутків. 995-1002
130. Перетворення одиниць вимірювання часу: заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і навпаки. Задачі на спосіб відношення. 1003-1010
131. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу. Задачі на спільну роботу. 1011-1018
132. Задачі на визначення тривалості подій, їх закінчення та початку. Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходження середнього арифметичного.  1019-1028
133. Розв'язування задач на час. Складені задачі, які включають знахо-дження дробу від числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. 1029-1040
134. Тематичне опитування. Контрольна робота. № 8
135. Аналіз контрольної роботи. Натуральний ряд. Будова на-турального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел.
136. Величини. Метрична система мір.
137. Додавання і віднімання. Закони додавання і віднімання та властивості різниці.
138. Множення. Закони множення.
139. Ділення. Властивості частки.
140. Підсумковий урок за семестр і рік.


вівторок, 21 серпня 2012 р.

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального рокуPDFДрукe-mail

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року

У зв’язку із прийняттям наказу Міністерства від 23.05.2012 р.  № 616 відкликаємо лист від 07.05.12 № 1/9-341 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік».
Надсилаємо для використання в роботі рекомендації щодо навчальних планів та структури 2012/2013 навчального року (додаються).


Заступник Міністра                                                              Б. М. Жебровський
Додаток
до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від       23.05.2012   № 1/9-399

Навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік

Робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік складаються:
для 1-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України  від 10.06.2011 № 572;
для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;
для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004      № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834;
для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1 клас – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5 ); 2-4 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 №182 чи  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 4); 5-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 №182; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 (додаток 19);
для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: 1 клас - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 6-7 );  2-9 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682); 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 (додатки 21 та 22);
для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р.  № 616;
для білінгвальних класів: 5-9 класи спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 № 626; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 20);
для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852); ІІ ступінь (5-10) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. № 778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852); 11-12 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 р.
№ 489”.
для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл – 5-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004    № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додатки 20, 21); 10-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додатки 24, 25).
5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та навчальних закладів листом МОН України від 14.06.2005 № 1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини); для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 15).

Структура 2012/2013 навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 (25 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) травня.
Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (27 травня – 7 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13-21 травня), основної (28 травня – 11 червня) і старшої (27-31 травня) школи.
Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класів 11-12 червня, 11-х класів – 1-2 червня.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня  по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

Розроблення робочих навчальних планів.

Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними за­кладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку та таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами. На титульній сторінці також зазначається навчальний рік для якого розроблено плани.
У пояснювальні записці слід вказати:
- тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються;
- Типові навчальні плани, за якими розробляються робочі навчальні плани, для початкової, основної та старшої школи із зазначенням наказу Міністерства, яким вони затверджені, включаючи номери додатків;
- за потреби (для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів) - обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами;
- інформацію про реалізацію варіативної складової навчальних планів;
- особливості організації навчального процесу.
Таблиці розподілу навчального часу розробляються для початкової, основної та старшої школи на окремих аркушах.
Для закладів, які працюють в режимі «повного дня», окремо додаються таблиці розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня. Звертаємо увагу на те, що кількість часу для додаткового опрацювання визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не повинна перевищувати: для 1 класу – 0 год.; 2 класу -45 хв.; 3 класу - 1 години 10 хв.; 4 класу - 1 год. 30 хв.; для 5-6 класів - 2,5 години; для 7-9 класів - 3 години; для 10-11 класів - 4 години на день.
За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти у 5-11 класах кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків. При цьому, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися, у сторону зменшення, не більше ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових навчальних планів.
При розробленні робочих навчальних планів розподіл навчального часу між навчальними предметами здійснюється для кожного класу окремо. Для цього слід визначитись з Типовим планом на основі якого здійснюється зазначений розподіл.
Для початкової та основної школи це може бути Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин тощо.
Для старшої школи це: Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання  (універсальний профіль), Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: природничо-математичний напрям (фізико-математичний, математичний та фізичний профілі), Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський та економічний профілі) та інші діючі Типові навчальні плани.
Інваріантна складова Типового навчального плану має реалізовуватись у робочому навчальному плані у повному обсязі.
Години варіативної складової Типових навчальних планів передбачаються на:
1)     збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
2)     упровадження курсів за вибором;
3)     факультативи, індивідуальні та групові заняття.
При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.
Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис X+Y, де X – це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення предмета, а Y – це кількість годин варіативної складової, додатково відведених на вивчення цього предмета. Зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової. Слід зазначити, що розробляючи календарне планування в такому випадку вчитель самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем в порівнянні з передбаченими навчальною програмою.
У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором, у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути 9 - 70-ти годинні. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.
Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.
У спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.